Chính Sách Bảo Mật

Quyền riêng tư

CHUNGCUHANOIHOMELAND có giá trị và phụ thuộc vào các thành viên. Chúng tôi muốn bạn cảm thấy an toàn khi truy cập trang web của chúng tôi và chúng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng tất cả thông tin cá nhân đều được xử lý một cách an toàn.
Mặc dù cần phải đăng ký và lưu trữ dữ liệu cá nhân về bạn để cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi làm việc liên tục để bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn theo cách tốt nhất có thể.
Chúng ta sẽ:
  • Luôn dựa trên các cơ sở xử lý pháp lý và không thu thập, lưu trữ hoặc xử lý thông tin cá nhân ở mức độ lớn hơn mức chúng tôi cần hoặc sử dụng thông tin đó cho các mục đích khác với mục đích chúng tôi đã thu thập.
  • Có đầy đủ và tốt các biện pháp bảo mật, kiểm soát truy cập và các công cụ để bảo vệ dữ liệu của bạn.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho các tùy chọn tùy chỉnh cá nhân, bao gồm các kế hoạch bảo mật và đặt chỗ được tích hợp sẵn, trong các giải pháp kỹ thuật mới.
  • Cung cấp cho bạn cơ hội truy cập, sửa và xóa thông tin cá nhân của bạn miễn là điều này có thể theo luật hiện hành và trong quy tắc thành viên của chúng tôi.
Có một đại diện quyền riêng tư, người sẽ tư vấn cho CHUNGCUHANOIHOMELAND về các nghĩa vụ tuân theo luật bảo mật và giúp kiểm tra xem CHUNGCUHANOIHOMELAND có tuân thủ các quy tắc này hay không.
Thông báo về cách thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng và lưu trữ.
Chúng tôi thực hiện điều này thông qua tuyên bố về quyền riêng tư của mình, trong đó dễ dàng giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và cho bạn biết bạn có những quyền gì.